Klinikförfrågan

Klinikförfrågan identifierar och förmedlar kontakt till kliniker och prövare inom svensk hälso- och sjukvård som har intresse, förutsättningar och möjlighet att delta i studier.

Under juni-augusti är vårdens resurser än mer begränsade pga semester och det kan dröja längre tid för din förfrågan att få svar. Ta höjd för detta när du sätter tidsramarna för din förfrågan.

Förmedling av kontakt till kliniker och prövare

Genom att göra en klinikförfrågan identifieras och förmedlas kontakt till kliniker och prövare inom svensk hälso- och sjukvård som potentiellt har intresse, förutsättningar och möjlighet att delta i studier. En klinikförfrågan kan avse studier med:

  • läkemedel
  • medicintekniska produkter
  • andra typer av interventioner

Vid en Klinikförfrågan har processen för studieplaneringen kommit längre än vid en Landsförfrågan och i vissa fall finns beslut om att studien ska genomföras i Sverige. Klinikförfrågningar skickas till prövare och kliniker i hela Sverige, eller enligt önskemål till utvalda regioner eller sjukhus.

Systematisk insamling av information påskyndar och ökar antal svar

För att påskynda processen och förkorta svarstiden samlas information om den planerade eller pågående studien in i den digitala tjänsten Feasibility Sweden. Information ges om:

  • Indikation och primärt syfte
  • Studiefas
  • Prövningssubstans/medicinteknisk produkt
  • Inklusions- och exklusionskriterier
  • Krav på specialistkompetens/utrustning
  • Tidplan för studiestart

Detaljerad information om studien underlättar för prövare och kliniker att ta ställning till deltagande i studien, och förbättrar därmed svarsfrekvensen. För att undvika att samma prövare kontaktas flera gånger för samma studie efterfrågas även vilka prövare inom svensk hälso- och sjukvård som eventuellt redan kontaktats.

Alla svar samlas in med Feasibility Sweden. I de fall kliniker eller prövare avböjer medverkan förmedlas anledningen, om kliniken/prövaren har angett detta.

Gör en Klinikförfrågan

Genom att skapa en användarprofil får du tillgång till tjänsten för Klinikförfrågan.

I detta steg upprättas inte företagsspecifika sekretessavtal (Confidentiality Disclosure Agreement, CDA). Hänvisning kan göras till hälso- och sjukvårdens sekretesslagstiftning. Läkemedelsindustriföreningens (LIF) har uttalat sig om sekretesskydd i förhållande till myndigheter enligt Offentlighet och sekretesslagen (OLS, 2009:400). De har även gett förslag på standardtext för hänvisning.

Uttalande om sekretesskydd i förhållande till myndigheter och standardtext för hänvisning, LIFs webbplats Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: